დაგვიკავშირდით: (+995) 032 2 305 417

ევრომელანომა 2014

2014 წლის ევრომელანომის კვირეული საქართველოში ჩატარდება 18 მაისიდან 26 მაისამდე  ქალაქებში: თბილისი, ბათუმი, ქობულეთი, ჩაქვი, ქუთაისი, რუსთავი.

ცხელი ხაზის სატელეფონო ნომრებია: თბილისი 2 305 417,  2 182 258,   ბათუმი 568 000 600, ქუთაისი 24 12 18, რუსთავი 22 82 83, 27 87 85,

ვრცლად...

Copy of ასოციაციის წევრთა უფლებები და მოვალეობები

ასოციაციის წევრთა უფლებები და მოვალეობები

(ამონარიდი წესდებიდან)

მუხლი 5

5.1. ასოციაციაში გაწევრიანება ნებაყოფლობითია და შეუძლია ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, ვინც იზიარებს ასოციაციის  მიზნებს და აქტიურად თანამშრომლობს ამ მიზნების რეალიზებაში;

5.2. ასოციაციაში ფიზიკური პირი მიიღება პირადი განცხადების/აპლიკატის საფუძველზე. ხოლო იურიდიული პირი, სახელმწიფო, სხვა საზოგადოებრივი, სამეცნიერო ორგანიზაცია, ან გაერთიანება - განცხადებისა და ამ ორგანიზაციის მმართველი ორგანოს გადაწყვეტილების საფუძველზე;

5.3. ასოციაციის წევრი თავის წევრობას წყვეტს ასოციაციის გამგეობაში განცხადების/აპლიკატის შეტანით, ხოლო იურიდიული პირის, სახელმწიფო, სხვა საზოგადოებრივი, სამეცნიერო ორგანიზაციის, ან გაერთიანების განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს ამ ორგანიზაციის მმართველი ორგანოს გადაწყვეტილება. ასოციაციის წევრი ამორიცხულად ითვლება განცხადების შეტანის მომენტიდან;

5.4. ასოციაციის წევრი შეიძლება გაირიცხოს საწევროს ზედიზედ 3 წლის გადაუხდელობის, ასოციაციის წესდების დამრღვევი მოქმედების ჩადენის, ან ისეთი ქმედების ჩადენისას, რომელიც ეწინააღმდეგება ასოციაციის მიზნებსა და ამოცანებს;

5.5. ასოციაციის წევრის გარიცხვის შესახებ გამგეობის გადაწყვეტილების გასაჩივრება შეიძლება წევრთა საერთო კრებაზე, რომლის გადაწყვეტილებაც საბოლოოა;

5.6. ასოციაციის წევრს ეძლევა წევრობის დამადასტურებელი მოწმობა, რომლის ფორმას ამტკიცებს გამგეობა;

5.7. ასოციაციის ვალდებულებებისათვის მისი წევრები პასუხს არ აგებენ, ასევე არ აგებს პასუხს ასოციაცია მისი წევრების ვალდებულებისათვის.

5.8. ასოციაციის ყველა წევრს უფლება აქვს:

5.8.1. ისარგებლოს ასოციაციის სახელით და მხარდაჭერით;

5.8.2. მიიღოს მონაწილეობა მმართველი ორგანოების არჩევნებში და იყოს არჩეული მასში (გარდა ასოცირებული წევრისა);

5.8.3. მონაწილეობა მიიროს ასოციაციის განვითარებასთან დაკავშირებულ დისკუსიაში, დააყენოს თავისი წინადადებები განხილვაზე;

5.8.4. მიიღოს სრული ინფორმაცია ასოციაციის საქმიანობის შესახებ;

5.8.5. მოიპოვოს გრანტი და ასოციაციასთან შექმნას დროებითი სამეცნიერო კოლექტივი;

5.8.6. უარი თქვას ასოციაციის წევრობაზე;

5.9. ასოციაციის ყველა წევრი ვალდებულია:

5.9.1. დაიცვას ასოციაციის წესდება;

5.9.2. მონაწილეობა მიიღოს ასოციაციის მუშაობაში;

5.9.3. დროულად გადაიხადოს გადასახადი (საპატიო წევრი თავისუფლდება გადასახადისაგან);

5.9.4. შეასრულოს ასოციაციის მმართველი ორგანოს გადაწყვეტილებები.

ვრცლად...

რეზიდენტები ზაფხულის აკადემიაში

ასოციაციის ახალგაზრდა წევრებმა თბილისის სამედიცინო აკადემიის დერმატო-ვენეროლოგიის სპეციალობის რეზიდენტებმა საერთაშორისო ზაფხულის აკადემიის ISA2013 გრანტი მოიპოვეს.

21-27 ივლისს ასოციაციის ახალგაზრდა წევრები თსა-ს დერმატო-ვენეროლოგიის სპეციალობის რეზიდენტები  საერთაშორისო ზაფხულის აკადემიას - ISA2013 დაესწრნენ. აღნიშნული დერმატოლოგიური ფორუმი  ორ წელიწადში ერთხელ ქ. მიუნხენში ლუდვიგ მაქსიმილიანის სახელობის უნივერსიტეტის ორგანიზებით ტარდება.

ვრცლად...