დაგვიკავშირდით: (+995) 032 2 305 417

ასოციაციის წევრთა უფლებები და მოვალეობები

(ამონარიდი წესდებიდან)

მუხლი 5

5.1. ასოციაციაში გაწევრიანება ნებაყოფლობითია და შეუძლია ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, ვინც იზიარებს ასოციაციის  მიზნებს და აქტიურად თანამშრომლობს ამ მიზნების რეალიზებაში;

5.2. ასოციაციაში ფიზიკური პირი მიიღება პირადი განცხადების/აპლიკატის საფუძველზე. ხოლო იურიდიული პირი, სახელმწიფო, სხვა საზოგადოებრივი, სამეცნიერო ორგანიზაცია, ან გაერთიანება - განცხადებისა და ამ ორგანიზაციის მმართველი ორგანოს გადაწყვეტილების საფუძველზე;

5.3. ასოციაციის წევრი თავის წევრობას წყვეტს ასოციაციის გამგეობაში განცხადების/აპლიკატის შეტანით, ხოლო იურიდიული პირის, სახელმწიფო, სხვა საზოგადოებრივი, სამეცნიერო ორგანიზაციის, ან გაერთიანების განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს ამ ორგანიზაციის მმართველი ორგანოს გადაწყვეტილება. ასოციაციის წევრი ამორიცხულად ითვლება განცხადების შეტანის მომენტიდან;

5.4. ასოციაციის წევრი შეიძლება გაირიცხოს საწევროს ზედიზედ 3 წლის გადაუხდელობის, ასოციაციის წესდების დამრღვევი მოქმედების ჩადენის, ან ისეთი ქმედების ჩადენისას, რომელიც ეწინააღმდეგება ასოციაციის მიზნებსა და ამოცანებს;

5.5. ასოციაციის წევრის გარიცხვის შესახებ გამგეობის გადაწყვეტილების გასაჩივრება შეიძლება წევრთა საერთო კრებაზე, რომლის გადაწყვეტილებაც საბოლოოა;

5.6. ასოციაციის წევრს ეძლევა წევრობის დამადასტურებელი მოწმობა, რომლის ფორმას ამტკიცებს გამგეობა;

5.7. ასოციაციის ვალდებულებებისათვის მისი წევრები პასუხს არ აგებენ, ასევე არ აგებს პასუხს ასოციაცია მისი წევრების ვალდებულებისათვის.

5.8. ასოციაციის ყველა წევრს უფლება აქვს:

5.8.1. ისარგებლოს ასოციაციის სახელით და მხარდაჭერით;

5.8.2. მიიღოს მონაწილეობა მმართველი ორგანოების არჩევნებში და იყოს არჩეული მასში (გარდა ასოცირებული წევრისა);

5.8.3. მონაწილეობა მიიროს ასოციაციის განვითარებასთან დაკავშირებულ დისკუსიაში, დააყენოს თავისი წინადადებები განხილვაზე;

5.8.4. მიიღოს სრული ინფორმაცია ასოციაციის საქმიანობის შესახებ;

5.8.5. მოიპოვოს გრანტი და ასოციაციასთან შექმნას დროებითი სამეცნიერო კოლექტივი;

5.8.6. უარი თქვას ასოციაციის წევრობაზე;

5.9. ასოციაციის ყველა წევრი ვალდებულია:

5.9.1. დაიცვას ასოციაციის წესდება;

5.9.2. მონაწილეობა მიიღოს ასოციაციის მუშაობაში;

5.9.3. დროულად გადაიხადოს გადასახადი (საპატიო წევრი თავისუფლდება გადასახადისაგან);

5.9.4. შეასრულოს ასოციაციის მმართველი ორგანოს გადაწყვეტილებები.

თავში დაბრუნება